Algemene Voorwaarden Digitalheads.nl

Inleiding

Digitalheads.nl is een Platform dat trainingen, workshops, producten en events biedt op het gebeid van business-, merk- en contentmarketingstrategie. Je krijgt op een laagdrempelige manier kennis over deze onderwerpen die direct toepasbaar is op jouw (persoonlijke) merk, bedrijf of de organisatie. Wij bieden op ons platform gratis content in de vorm van inhoudelijke blogs. Ook bieden wij informatie aan in ruil voor het achterlaten van je gegevens. Vervolgens bieden wij kennis in de vorm van trainingen, workshops, events en consultancy waarvoor je dient te betalen. In ruil voor je betaling krijg je toegang tot ons uitgebreide kennispakket wat wij met zorg voor je hebben samengesteld. Met dit pakket krijg je tal van informatie en handvatten om jouw kennis over contentmarketingstrategie direct toepasbaar te maken in de praktijk. 

Daarbij zullen we je in onze trainingen kennis laten maken met tools, marketingmodellen en concrete adviezen. Je dient er rekening mee te houden dat op de overeenkomst die je sluit met een externe door ons aanbevolen partij de algemene voorwaarden van deze partij van toepassing zijn.

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die gelden voor het gebruik van het Platform. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van het Platform. Wij adviseren je dan ook de Algemene Voorwaarden goed door te nemen. 

 

Artikel 1. Definities

1.1 Digitalheads.nl: Digitalheads V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 77669509, handelend onder de naam Digitalheads.

1.2 Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van het Platform.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.4 Het Platform: het Platform van digitalheads.nl, te raadplegen via www.digitalheads.nl en alle bijbehorende subdomeinen, apps, e-mails, magazines, boeken, events etc.

1.5 De trainingen, workshops, events, boeken en consultancy: de producten welke Digitalheads aanbiedt aan gebruikers om gestructureerd te werken aan een resultaatgerichte business-, merk-, en contentmarketingstrategie.

1.6 De Overeenkomst: Indien je deelneemt aan een training, workshop of event heb je na betaling daarvan een Overeenkomst met Digitalheads.

1.7 Reviews: Beoordelingen en testimonials van Gebruikers. Deze beoordelingen kunnen op de trainingen, workshops, events, boeken en consultancy van toepassing zijn of op afzonderlijke pagina's, producten of informatie van Digitalheads.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en ieder gebruik van het Platform van Digitalheads, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het gebruik van het Platform gaat Gebruiker akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

2.3 Eventuele door Gebruiker aangedragen voorwaarden of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien Digitalheads daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

2.4 Indien Gebruiker een product of dienst bestelt via het Platform, gelden deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3. Informatie op de website

3.1 De informatie op het Platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Digitalheads staat nimmer in voor het resultaat wat door de Gebruiker wordt behaald. De content, de producten en de trainingen bieden handvatten en dienen als hulpmiddel te worden gezien bij het bereiken van persoonlijke en of zakelijke doelen.

3.2 Gebruiker begrijpt dat de informatie op het Platform afkomstig is van zowel externe bronnen, als ook opleiding, ervaring, observaties en bewezen praktijkvoorbeelden.

3.3 Indien de informatie op digitalheads.nl waarnaar verwezen wordt afwijkt van de informatie op de website van de derde partij die bepaalde informatie of een product aanbiedt, dan is de informatie op de website van de desbetreffende derde partij leidend.

 

Artikel 4. De content, trainingen, events en het gebruik daarvan

4.1 De content, trainingen, workshops, producten en events zijn een hulpmiddel om kennis over het marketingvak te stimuleren, te vergroten en direct toe te kunnen passen. Gedurende een training, workshop of event wordt informatie gegeven in de vorm van content, advies, tools en andere hulpmiddelen om je kennis te vergroten. 

Tot het inschrijven van de nieuwsbrief of het downloaden van gratis content in ruil voor het achterlaten van je gegevens geef je de toestemming om je daarna te mogen mailen en te mogen blijven benaderen tot uitschrijving uit onze database.

Tot de cursussen, events, producten of workshops krijg je tegen betaling toegang. Middels een account en informatie per mail krijg je de beschikking over specifieke content om je te helpen om je kennis te vergroten.

4.2 De Gebruiker kan zelf bepalen wanneer hij gebruik maakt van de trainingen of een workshop. De toegang is normaliter enkel gedurende de periode van de training of workshop beschikbaar. Echter, informatie en de geboden content in mails zijn uiteraard altijd blijvend beschikbaar voor de Gebruiker. 

4.3 Het Platform en de content welke alleen beschikbaar is voor betalende Gebruikers is met name voor deze betalende gebruikers bestemd. Het zonder toestemming van Digitalheads delen van deze content is in strijd met de Algemene Voorwaarden. Digitalheads mag in dat geval juridische stappen tegen de Gebruiker ondernemen.

4.4 De Gebruiker is verplicht tot geheimhouding van de door Digitalheads aan de Gebruiker verstrekte inloggegevens voor toegang tot een training, event of workshop. Alle handelingen die op het account van de Gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde Gebruiker toegerekend.

4.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om login gegevens van andere Gebruikers te achterhalen, te gebruiken of te verzamelen en/of verspreiden.

4.6 De training, workshop of het event kan voor een Gebruiker per direct worden stopgezet zonder recht op restitutie, indien deze inbreuk op enige artikelen en/of leden van deze Algemene Voorwaarden heeft gemaakt.  

 

Artikel 5. Duur van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst duurt standaard 30 dagen, dus zolang de training of workshop actief is nadat deze is gestart, tenzij een duidelijke looptijd met start en einddatum van een training is op het Platform is gemeld.

5.2 Automatisch wordt de Overeenkomst ontbonden na afloop van de bij 5.1 genoemde periode.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 Binnen 24 uur mag je de overeenkomst voor de training, workshop of event ontbinden zonder opgave van reden. Dit kan per email of via het contactformulier. Indien je in de periode tot ontbinding wel gebruik hebt kunnen maken van een training, workshop of een event zal je restitutie van je betaling krijgen voor dat deel van de training, workshop of event die nog niet door jou is ontvangen of is ingezien. Wij zullen binnen 14 dagen dat deel van het betaalde geld aan je overmaken.

 

Artikel 7. De prijs

7.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling tot de training, workshop of een event dient vooraf gedaan te worden. Na betaling zal toegang tot de training, workshop of event worden gegeven. Betaling kan via de manieren die daartoe door ons worden aangeboden waaronder iDeal.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure

Heb je een klacht? Niet fijn. Wij zoeken graag met je naar een oplossing.

9.1 Omschrijf je probleem en gebruik ons contactformulier of mail naar info@digitalheads.nl

9.2 Binnen 2 werkdagen krijg je een persoonlijke reactie van ons. Wij streven ernaar je direct te helpen. Mocht dit niet lukken dan laten wij je weten hoe lang wij nodig hebben om je probleem uit te zoeken en te verhelpen. Wij streven naar een blije klant en zullen ons uiterste best voor je doen.

 

Artikel 10. Geschillen

Komen wij er echt niet uit met elkaar? Dan rest er nog de mogelijkheid om naar de rechter te gaan. Het Nederlandse recht is van toepassing. 

 

Artikel 11. Reviews

11.1 Digitalheads kan Gebruiker de mogelijkheid bieden tot het plaatsen van Reviews.

11.2 Gebruiker zal zich bij het plaatsen van Reviews opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

- alle op het Platform weergeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het plaatsen van Reviews in acht zal nemen;

- geen handelingen zal verrichten of berichten zal plaatsen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de (intellectuele) rechten van derden;

- geen berichten zal plaatsen die seksueel georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend zijn;

- geen berichten zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schenden;

- geen berichten van Digitalheads of andere Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;

- geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers;

- geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers van het Platform.

11.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Reviews die hij of zij plaatst. Indien de inhoud van zijn bericht onrechtmatig is, kan Gebruiker daarvoor zelf aansprakelijk worden gehouden. Digitalheads kan niet garanderen dat de inhoud van de Reviews juist en/of rechtmatig zijn.

11.4 Gebruiker erkent dat Digitalheads niet verplicht is om uit eigen beweging Reviews van Gebruikers op welke wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van de Review, noch daarna.

11.5 Indien Digitalheads tot het inzicht komt dat Reviews op het Platform niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden, is zij bevoegd deze naar eigen goeddunken te verwijderen, dan wel aan te passen.

11.6 Digitalheads is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan Reviews om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van het Platform te vergroten. Daarbij zal Digitalheads de algehele indruk en/of strekking van de berichten niet of zo min mogelijk aantasten.

11.7 Gebruiker vrijwaart Digitalheads voor alle schade als gevolg van door hem geplaatste onrechtmatige Reviews op het Platform.

11.8 Gebruiker verleent Digitalheads een kosteloze, eeuwigdurende, niet-exclusieve licentie om Reviews te publiceren op het Platform en op te slaan voor archiveringsdoeleinden. Daaronder valt tevens het recht van Digitalheads om bijdragen te wijzigen en/of in te korten.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Gebruik van het Platform en deelname aan een training, workshop of event geschiedt geheel op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker bepaalt zelf of het Platform, de content, de producten, de trainingen, workshops of events geschikt zijn voor eigen gebruik. Digitalheads is nooit aansprakelijk voor de manier waarop de Gebruiker het Platform en/of de trainingen, workshops en events gebruikt en/of interpreteert. 

12.2 Digitalheads doet haar uiterste best om het Platform zo gebruiksvriendelijk en toegankelijk mogelijk te maken. Echter kunnen technische mankementen of onvoorziene problemen ontstaan. Alle aansprakelijkheid van Digitalheads hiervan is uitgesloten. 

12.3 Digitalheads is enkel verantwoordelijk te houden voor schade die direct aan gebruik van het Platform of een training, product, workshop of event gerelateerd kan worden en komt door een tekortkoming van Digitalheads.

12.4 De aansprakelijkheid van Digitalheads is te allen tijde beperkt tot de waarde van de Overeenkomst zoals deze is afgesloten met de Gebruiker. 

12.5 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Digitalheads zal de Gebruiker Digitalheads vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Digitalheads.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Indien er omstandigheden zijn die Digitalheads krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend, dan is Digitalheads er niet aan gehouden om enige verplichting uit de Overeenkomst na te komen.

13.2 Indien er blijvende overmacht blijkt te zijn, dan zullen de Overeenkomst tussen Gebruiker en Digitalheads worden ontbonden en zal er geen restitutie of schadevergoeding plaatsvinden.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1 Op alle op en via het Platform geplaatste content, beelden, logo, modellen, tools, producten, trainingen, workshops en events rust het intellectuele eigendom van Digitalheads. Het is de Gebruiker verboden om, zonder toestemming van Digitalheads of zonder expliciete bronvermelding met hyperlink, enige content te gebruiken, dupliceren of te delen.

14.2 Indien een Gebruiker of partij inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van Digitalheads dan is Digitalheads gerechtigd hier een passende vergoeding voor te eisen van de Gebruiker of partij die de betreffende inbreuk heeft veroorzaakt.

 

Artikel 15. Wijziging Algemene Voorwaarden

15.1 Digitalheads behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2 Wijzigingen gaan in na publicatie van de wijziging op het Platform of per elektronische berichtgeving, onder vermelding van de datum van ingang van de wijziging. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met de wijziging van de Algemene Voorwaarden, dient hij het gebruik van het Platform te staken.

 

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1 Digitalheads verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker van conform de op het Platform gepubliceerde privacy statement.

16.2 Indien Gebruiker een bestelling plaatst, verstrekt deze zijn of haar persoonsgegevens aan het Platform. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de trainingen, de workshops of events of ander product of dienst zo goed mogelijk te kunnen afleveren bij de Gebruiker.

 

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten tussen Gebruiker en Digitalheads is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten tussen Gebruiker en Digitalheads en/of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Digitalheads zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Digitalheads V.O.F.
H.o.d.n. Digitalheads
Tweede Breeuwersstraat 2
1013 MB AMSTERDAM 

E-mail: info@digitalheads.nl
KvK-nummer: 77669509
BTW-nummer: NL861089200B01