Disclaimer Digitalheads.nl

Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Digitalheads V.O.F. uit Amsterdam.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Digitalheads V.O.F. (hierna aangeduid als: "DH") niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. DH aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en eventuele reactie van onze gebruikers op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de beheerder, de internetprovider of DH. DH kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

DH doet haar uiterste best om alle informatie, producten en diensten op deze website aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van haar bezoekers. DH kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site altijd volledig is. Alle informatie, producten en diensten die worden aangeboden zijn in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden, zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. DH behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen, niet zijnde prijswijzigingen bij lopende abonnement, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Wij houden onze site bij op basis van verschillende bronnen en informatie verstrekt door derden en vanuit onze eigen ervaringen en observaties. Wij proberen de informatie zo up-to-date mogelijk te houden. De informatie op deze website dien je niet te beschouwen als een 100% persoonlijk advies. Indien je op basis van de informatie op onze websites de beslissing neemt om een product af te nemen ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de consequenties daarvan.

Vermeldingen naar derden

Op deze site treft je meerdere links aan naar andere websites, apps of tools. DH is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met je (persoons)gegevens.

Wanneer je op- of aanmerkingen hebt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op www.digitalheads.nl, neem dan contact met ons op via info@digitalheads.nl